منو اصلی
ثبت مشخصات همسر و فرزندان در شناسنامه
 ثبت مشخصات منسوبين (همسر وفرزند) درشناسنامه 
 
هموطنان محترم ساكن در حوزه اين سفارت ،چنانچه پس از دريافت شناسنامه تعويض شده خود نام همسر ويا فرزند( ان ) در آن درج نگرديده باشد با توجه به موارد زير مي توانند با مراجعه به نمايندگي ويا از طريق پست وارائه مدارك لازم تقاضاي ثبت مشخصات آنان در شناسنامه خود را نمايند. 
 
1- ثبت مشخصات همسر درشناسنامه:
چنانچه شناسنامه جديد( تعويض شده) فاقد مشخصات همسر، ازدواج يا طلاق ويا فوت همسرباشد ارائه مدارك زير جهت درج مشخصات در صفحه دوم شناسنامه ضروري است.
 
الف: تكميل فرم مشخصات فردي (فرم شماره 100)
ب: اصل شناسنامه معتبر وعكس دار متقاضي وهمسر ( زوجين)
ج: اصل قباله ازدواج ايراني
د: اصل سند طلاق ايراني(در صورت نياز به درج واقعه طلاق)
ه: يك نسخه اصل خلاصه رونوشت وفات همسر( در صورت فوت همسر وتقاضا براي درج آن در شناسنامه) 
و: ارسال يك عدد پاكت پست سفارشي (با تمبر كافي ودرج آدرس كامل خود) چنانچه تمايل به اقدام از طريق پست داشته باشيد. 
 
2- ثبت مشخصات فرزندان در شناسنامه:
در صورتي كه مشخصات پدر ومادر در شناسنامه فرزندان بطوركامل درج شده باشد ليكن بنا به دلائلي از جمله تعويض شناسنامه هريك از پدر يا مادر، اسامي فرزندان يا يكي ازآنان در شناسنامه والدين درج نشده باشد براساس درخواست متقاضي وارائه مدارك زير مشخصات آنان در شناسنامه درج خواهد شد.
الف: تكميل فرم مشخصات فردي (فرم شماره 100)
ب: اصل شناسنامه معتبر وعكس دار پدر ومادر
ج: اصل شناسنامه فرزند يا فرزندان
د: ارسال يك عدد پاكت پست سفارشي (با تمبر كافي ودرج آدرس كامل خود) چنانچه تمايل به اقدام از طريق پست داشته باشيد. 
 
3- ثبت مشخصات فرزندان خارجي درشناسنامه ايراني مادر:
بانوان ايراني ساكن در حوزه اين سفارتكه ازدواج آنان با شوهر خارجي مطابق قوانين جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده باشد با ارائه مدارك ذيل مي توانند تقاضاي درج نام فرزند ويا فرزندان درشناسنامه ايراني خود را نمايند.
الف: تكميل فرم مشخصات فردي (فرم شماره 100)
ب:درخواست كتبي متضمن مشخصات سجلي مادر ايراني،مشخصات شوهر وفرزند
ج:اصل شناسنامه ايراني مادر
د: اصل پروانه زناشوئي
ه: اصل گواهی تولد بین المللی فرزند 
و:ارسال يك عدد پاكت پست سفارشي (با تمبر كافي ودرج آدرس كامل خود) چنانچه تمايل به اقدام از طريق پست داشته باشيد.                          
 ز:ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ 6 یورو به حساب سفارت جمهوری اسلامی ایران - مکزیکو سیتی
   دانلود : فرم_100.pdf           حجم فایل 3045 KB

                           

کلیه حقوق این سایت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران