منو اصلی
ثبت طلاق
ثبت طلاق
     به موجب ماده 31قانون ثبت احوال وتبصره ذيل ماده 7قانون حمايت خانواده ( مصوب 1353)، واقعه طلاق ايرانيان درخارج ازكشور كه ازدواج آنان درشناسنامه درج گرديده باشد بنابرتقاضاي آنان وارائه مدارك لازم توسط مآمورين كنسولي به ثبت خواهد رسيد. درخواست ثبت طلاق ازطرف ايرانيان مقيم حوزه اين سفارت به چهار صورت زير امكان پذير مي باشد:
الف- درخواست ثبت طلاق براساس تقاضاي مرد و زن :
مرد و زن با تعيين وقت قبلي ومراجعه حضوري به سفارت وارائه مدارك ذيل تقاضاي ثبت طلاق مي نمايند. 
مدارک مورد نياز:
1) تكميل فرم مشخصات فردي (فرم شماره 100)
2) تكميل فرم درخواست ثبت طلاق توسط مرد و زن (فرم شماره 221
3) اصل شناسنامه جدید مرد و زن 
4) اصل گواهي اجراي صيغه طلاق شرعی كه با حضورمرد و زن و یا وکلای رسمی آنان (ایرانی) توسط مراجع قابل قبول نمايندگي جاري شده باشد. 
5) اصل حكم طلاق قطعي دادگاه مکزیک كه با حضور مرد و زن و يا وكلاي رسمي آنان صادر شده باشد. 
6) دوقطعه عکس جديد با زمينه روشن وغيربراق ( كاغذ مات) ازهرکدام از مرد و زن ( عكس بانوان با رعايت حجاب اسلامي باشد.) 
7) اصل سندازدواج ( درصورت دراختيار داشتن ) 
8) ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ 41 یورو به حساب سفارت جمهوري اسلامي ايران درمکزیکوسیتی 
توجه: 
الف- حضورمردوزن بمنظورارائه درخواست ومدارك لازم درسفارت الزاميست.
ب- چنانچه نوع طلاق( شرعي) رجعي باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت 100روز ازاجراي صيغه طلاق شرعي واحراز عدم رجوع خواهد بود.
ب- ثبت طلاق بنابردرخواست مرد: 
مرد با مراجعه حضوري به سفارت وارائه مدارك ذيل تقاضاي ثبت طلاق مي نمايد. مراتب توسط سفارت به زن جهت همكاري براي ثبت طلاق ابلاغ مي گردد.چنانچه زن ظرف مهلت يكماه از تاريخ ابلاغ براي ثبت طلاق همكاري ننمايد واقعه طلاق برحسب تقاضاي مرد با تعيين وقت قبلي ومراجعه حضوري به ثبت خواهدرسيد. 
مدارک مورد نياز:
1) تكميل فرم مشخصات فردي (فرم شماره 100)
2) تكميل فرم درخواست ثبت طلاق بنابردرخواست مرد (فرم شماره1/ 221)
3)اصل شناسنامه جدید مرد 
4)اصل گواهي اجراي صيغه طلاق شرعی كه توسط مراجع قابل قبول نمايندگي جاري شده باشد. 
5) اصل حكم طلاق قطعي دادگاه مکزیک كه با حضور مرد و زن و يا وكلاي رسمي آنان صادر شده باشد. 
6) دوقطعه عکس جديد با زمينه روشن وغيربراق ( كاغذ مات) مرد 
7) اصل سندازدواج ( درصورت دراختيار داشتن )
8)نشاني همسر درمکزیک
9) ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ 53 یورو به حساب سفارت جمهوري اسلامي ايران درمکزیکوسیتی
توجه: 
الف- حضور متقاضی بمنظورارائه درخواست ومدارك لازم درسفارت الزاميست.
ب- چنانچه نوع طلاق( شرعي) رجعي باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت 100روز ازاجراي صيغه طلاق شرعي واحراز عدم رجوع خواهد بود.
ج- درخواست ثبت طلاق بنابرتقاضاي زن: 
زن بامراجعه حضوري به سفارت وارائه مدارك ذيل تقاضاي ثبت طلاق مي نمايد. مراتب توسط سفارت به مرد جهت همكاري براي ثبت طلاق ابلاغ مي گردد. چنانچه ظرف مهلت يكماه از تاريخ ابلاغ، مرد براي ثبت طلاق همكاري ننمايد، واقعه طلاق بادرخواست زن با تعيين وقت قبلي ومراجعه حضوري به ثبت خواهدرسيد. 
مدارک مورد نياز:
1) تكميل فرم مشخصات فردي (فرم شماره 100)
2) تكميل فرم درخواست ثبت طلاق بنابردرخواست زن (فرم شماره2/ 221)
3) اصل شناسنامه جدید زن 
4)اصل گواهي اجراي صيغه طلاق شرعی كه با حضورمرد و زن ويا وكلاي رسمي آنان توسط مراجع قابل قبول نمايندگي جاري شده باشد. 
5) اصل حكم طلاق قطعي دادگاه مکزیک كه با حضور مرد و زن و يا وكلاي رسمي آنان صادر شده باشد. 
6)دوقطعه عکس جديد با زمينه روشن وغيربراق ( كاغذ مات) كه با رعايت حجاب اسلامي باشد. 
7) اصل سندازدواج ( درصورت دراختيار داشتن ) 
8) نشاني همسردرمکزیک 
9) ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ 53 یورو به حساب سفارت جمهوري اسلامي ايران درمکزیکوسیتی
 
توجه: 
الف- حضور متقاضی بمنظورارائه درخواست ومدارك لازم درسفارت الزاميست.
ب- چنانچه نوع طلاق( شرعي) رجعي باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت 100روز ازاجراي صيغه طلاق شرعي واحراز عدم رجوع خواهد بود.
د- تقاضاي ثبت طلاق ازطرف مرد يا زن به دليل خودداري يكي از آنان دراجراي صيغه طلاق شرعي: 
     چنانچه حكم قطعي طلاق دادگاه كشورمکزیک باحضور مرد وزن ويا وكلاي رسمي آنها صادرشده باشد ليكن به دليل عدم همكاري يكي از آنان،امكان اجراي صيغه طلاق شرعي توسط مراكزومؤسسات اسلامي معتبر ومورد تأ ييد سفارت ميسر نگرديده باشد وازتاريخ صدورحكم قطعي طلاق دادگاه كشورمتوقف فيه نيز بيش از يك سال گذشته باشد، متقاضي مي تواند با مراجعه حضوري وارائه مدارك ذيل تقاضاي اجراي صيغه طلاق شرعي وثبت آنرا نمايد.مدارك بمنظور دريافت مجوز مربوطه به مركز( تهران) ارسال مي گردد. پس ازدريافت مجوز، متقاضي مي تواند با تعيين وقت قبلي جهت ثبت طلاق به
سفارت مراجعه نمايد.( اين حالت معمولا 3ماه بطول خواهد انجاميد) 
 
مدارک مورد نياز:
1) تكميل فرم مشخصات فردي (فرم شماره 100)
2) اصل حكم قطعي طلاق صادره دادگاه مکزیک كه با حضور مرد و زن ويا وكلاي رسمي آنان صادرشده باشد. ( ازتاريخ صدور حكم طلاق يكسال گذشته باشد)
3) ترجمه فارسي حكم قطعي طلاق دادگاه مکزیک كه توسط  تأييد گرديده باشد.
4) اصل شناسنامه معتبرايراني متقاضی 
5) اصل سند ازدواج درصورت دراختيارداشتن 
6) شرح كتبي وضعيت زناشوئي متقاضي قبل وبعد از طلاق مکزیکي
7) نشاني همسر دركشورمکزیک
مهم:
چنانچه دادگاه مکزیک بدون حضور يكي از طرفين و یا وکلای رسمی آنها اقدام به صدور حكم طلاق (غيابي) نموده باشد ، امکان ثبت طلاق توسط نمایندگی میسر نبوده و متقاضی باید حکم مذکور را جهت تأیید به سفارت ارائه و با تنظیم وکالتنامه جهت تنفیذ حکم طلاق از طریق دادگاه ذیصلاح داخل کشور اقدام نماید.
   دانلود : فرم_2-221.pdf           حجم فایل 2333 KB
   دانلود : فرم_1-221.pdf           حجم فایل 2156 KB
   دانلود : فرم_221.pdf           حجم فایل 2455 KB
   دانلود : فرم_100.pdf           حجم فایل 3045 KB

                           

کلیه حقوق این سایت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران